Mặt bằng khu Mỹ Gia


Mặt bằng khu Mỹ Gia dự án Vinhomes Dragon Bay

Mặt bằng Khu Mỹ Gia gồm 5 dãy:  Mỹ Gia 1, Mỹ Gia 2, Mỹ Gia 3, Mỹ Gia 4, Mỹ Gia 5 có vị thế lưng tựa núi Bài Thơ, mặt hướng Vịnh Hạ Long

  • Số lượng: 162 căn
  • Mặt tiền: 6m – 21,3m
  • Diện tích: từ 299,5m2 – 446,4m2
  • Số tầng:  4 tầng
Mặt bằng tổng thể khu Mỹ Gia

Mặt bằng tổng thể khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 1A khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 1A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 1A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 1A khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 1B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 1B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 1B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 1B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 2A-2B của khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 2A-2B của khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 2A của khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 2A của khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 2B của khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 2B của khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 3A,B,C,D,E khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 3A,B,C,D,E khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3C khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3C khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3D khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3D khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3E khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 3E khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 4A,B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 4A,B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 4A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 4A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 4B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 4B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 5A,B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 5A,B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 5A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 5A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 5B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 5B khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 6A,B,C khu Mỹ Gia

Vị trí mẫu 6A,B,C khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6A khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6B khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6C khu Mỹ Gia

Mặt bằng căn hộ mẫu 6C khu Mỹ Gia