Mặt bằng tổng thể khu Hoàng Gia


Mặt bằng tổng thể khu Hoàng Gia

Mặt bằng tổng thể khu Hoàng Gia

Mặt bằng tổng thể khu Hoàng Gia

Mặt bằng mẫu A1 – Hoàng Gia

Mặt bằng mẫu tầng 1 - A1

Mặt bằng mẫu tầng 1 – A1

Mặt bằng mẫu tầng 2 - A1

Mặt bằng mẫu tầng 2 – A1

Mặt bằng mẫu tầng 3 - A1

Mặt bằng mẫu tầng 3 – A1

Mặt bằng mẫu tầng 4 - A1

Mặt bằng mẫu tầng 4 – A1

Mặt bằng mẫu 1B – Hoàng Gia

Mặt bằng tổng thể mẫu 1B

Mặt bằng tổng thể mẫu 1B

Mặt bằng mẫu tầng 1 - 1B

Mặt bằng mẫu tầng 1 – 1B

Mặt bằng mẫu tầng 2 - 1B

Mặt bằng mẫu tầng 2 – 1B

Mặt bằng mẫu tầng 3 - 1B

Mặt bằng mẫu tầng 3 – 1B

Mặt bằng mẫu tầng 4 - 1B

Mặt bằng mẫu tầng 4 – 1B

Mặt bằng mẫu 1C

Mặt bằng tổng thể mẫu 1C - 1D

Mặt bằng tổng thể mẫu 1C – 1D

Mặt bằng mẫu tầng 1 - 1C

Mặt bằng mẫu tầng 1 – 1C

Mặt bằng mẫu tầng 2 - 1C

Mặt bằng mẫu tầng 2 – 1C

Mặt bằng mẫu tầng 3 - 1C

Mặt bằng mẫu tầng 3 – 1C

Mặt bằng mẫu tầng 4 - 1C

Mặt bằng mẫu tầng 4 – 1C

Mặt bằng mẫu 1D

Mặt bằng mẫu tầng 1 - 1D

Mặt bằng mẫu tầng 1 – 1D

Mặt bằng mẫu tầng 2 - 1D

Mặt bằng mẫu tầng 2 – 1D

Mặt bằng mẫu tầng 3 - 1D

Mặt bằng mẫu tầng 3 – 1D

Mặt bằng mẫu tầng 4 - 1D

Mặt bằng mẫu tầng 4 – 1D

Mặt bằng mẫu 3A,3B,3C,3D,3E

Mặt bằng tầng 1 - 3A

Mặt bằng tầng 1 – 3A

Mặt bằng tầng 2 - 3A

Mặt bằng tầng 2 – 3A

Mặt bằng tầng 3 - 3A

Mặt bằng tầng 3 – 3A

Mặt bằng tầng 4 - 3A

Mặt bằng tầng 4 – 3A

Mặt bằng tầng 1 - 3B

Mặt bằng tầng 1 – 3B

Mặt bằng tầng 3 - 3B

Mặt bằng tầng 3 – 3B

Mặt bằng tầng 2 - 3A

Mặt bằng tầng 2 – 3A

Mặt bằng tầng 4 - 3B

Mặt bằng tầng 4 – 3B

Mặt bằng tầng 1 - 3C

Mặt bằng tầng 1 – 3C

Mặt bằng tầng 2 - 3C

Mặt bằng tầng 2 – 3C

Mặt bằng tầng 3 - 3C

Mặt bằng tầng 3 – 3C

Mặt bằng tầng 4 - 3C

Mặt bằng tầng 4 – 3C